Prijava nuspojava


Ako uzimate lijek Dr. Falk Pharme i primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Nuspojave možete prijaviti prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Odsjek za farmakovigilanciju
Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Faks: + 385 (0)1 4884 110
www.halmed.hr, e-mail: nuspojave@halmed.hr